Elektromagnetiske felt rundt dipol.
Modellen dekker dipolens nærområde.

Forklaring nedenfor. Bruk knapper for å velge om du vil se på elektrisk felt, magnetfelt eller begge to.

Simuleringen er basert på en løsning av Maxwells ligninger i dipolens nærområde.

Svarte vektorer:    Elektrisk felt.
Røde kryss:          Magnetfelt, retning innover.
Blå prikker:           Magnetfelt, retning utover.

Kryssene og prikkene er laget slik at feltverdien er avhengig av (proporsjonal med) størrelsen.

For å se på om frekvensen betyr noe, er det laget en egen glideknapp for å velge frekvens.

 

Forutsetninger:
Strømmen i antenneelementene danner en stående bølge med maksimalverdi Imax. Det er antatt samme verdi på Imax ved alle frekvenser.

Tips: En kan få et inntrykk av strømmen i antennen ved å se på magnetfeltet nærmest antennen. Gå langt opp i frekvens. Hvordan ser den stående strømbølgen ut?

Simuleringen er basert på løsninger som finnes i Jordan/Balmain: Electromagnetic waves and radiating systems, Kap.10