WavePhasors

Sinusbølger og viserdiagrammer
m/ oppgaver.

Se hvordan visere forklarer utslag og amplituder til en framgående bølge, en reflektert bølge og en sumbølge (resultantbølge).

Appleten skal først og fremst være en trening i å forstå visere, både for en bølge og en bølgesum.

NB! I VISERDIAGRAMMENE GÅR DEN REELLE AKSEN LODDRETT OPPOVER, DEN IMAGINÆRE AKSEN GÅR MOT VENSTRE.   

Dette er valgt slik fordi svingingene er vist loddrett, og utslaget skal være realverdien av den komplekse viseren.


Bruk av knapper og valglister:

Den blå kurven over den nederste grafen er amplitudegrafen som funksjon av posisjon (x).

Tips: